Kalite, çevre, iş sağlığı ve güvenliği, enerji yönetim sistemleri ile TS EN 197-2 Uygunluk Değerlendirmesi standardını kapsayan tüm ürün, hizmet ve faaliyetlerimizde;

  • Yürürlükteki standartlar çerçevesinde müşteri beğeni ve taleplerini karşılayan ürün ve hizmetler sunarak müşteri memnuniyetini sürekli kılmak,
  • Çevre mevzuatı, idari düzenlemeler ve sektörel yükümlülüklere uymak, doğal kaynakların verimli kullanımını sağlamak, çevrenin korunmasına özen göstermek ve çevreye pozitif değerler kazandırmak,
  • İş sağlığı ve güvenliği mevzuatı ile idari düzenlemelere uymak, sağlıklı ve güvenli bir çalışma ortamı oluşturmak, iş kazaları ile meslek hastalıklarını önleyerek bu alanda dünya standartlarının en üst düzeyine ulaşmak ve bunu sürdürülebilir kılmak,
  • Üst yönetim tarafından sağlanması taahhüt edilen yetişmiş insan gücü, bilgi ve maddi kaynakları optimum düzeyde kullanarak, enerji mevzuatı doğrultusunda, teknolojik gelişmeleri ve yenilikleri takip ederek, enerjinin verimli kullanılması ile sürdürülebilir üretime katkıda bulunmak,
  • Faaliyetlerimizin çevreye ve insan sağlığına olan etkilerini kontrol altında tutarak, sürdürülebilir kalkınma ilkeleriyle tutarlı olmasını sağlamak,
  • Teknolojik gelişme ve yenilikleri takip ederek tüm çalışanlarımızı eğitmek ve bilinçlendirmek,
  • Sürekli gelişme ve iyileşme anlayışı içinde çalışarak sürdürülebilir karlılığı sağlamak, sektörün istikrarlı, öncü ve lider kuruluşu olmaktır.

KALİTE POLİTİKAMIZ

Tüm çalışanların işbirliği ile kurulan kalite yönetim sisteminin gereklerini yerine getiren,

Standartlar çerçevesinde müşteri beğeni ve taleplerini karşılayan ürün ve hizmetler sunan,

Müşteri memnuniyetinde ulaşılan noktayı yeterli görmeyip ürün ve hizmetlerinde sürekli gelişme ve iyileşmeyi amaç edinen,

Sürdürülebilir karlılığı sağlayan, sektörün istikrarlı ve lider kuruluşu olmaktır.

ISG POLİTİKAMIZ

Kağıt ve torba üretim faaliyetlerimizde, ekipman ve çalışma ortamlarından kaynaklanan riskleri tespit etmek ve kontrol altına almak.

Sağlıklı ve güvenli bir çalışma ortamı oluşturmak,

İş kazalarının, meslek hastalıklarının oluşmasını engellemek,

Çalışanlarımızı ve taşeronlarımızı İSG konusunda bilinçlendirmek,

Yürürlükteki İSG mevzuat şartlarına uymak,

İş sağlığı ve güvenliği sistemini sürekli geliştirmektir.

ÇEVRE POLİTİKAMIZ

Kağıt ve torba üretim faaliyetlerimizin çevresel etkilerini değerlendirmek,

Çevre mevzuatlarına uygun hareket etmek,

Doğal kaynakları verimli şekilde kullanmak,

İşletmelerimizde program dâhilinde çevre denetimleri yapmak,

Çalışanlarımızı ve taşeronlarımızı çevre konusunda bilinçlendirmek,

Atıklarımızı öncelikle azaltmak, geri kazanmak ya da uygun şekilde bertaraf etmek,

Çevre yönetim sistemini sürekli iyileştirmektir.

ENERJİ POLİTİKAMIZ

OYKA, kağıt ve torba üretim faaliyetlerinin karlılığını, sürdürülebilirliğini, kalitesini artırırken enerji performansını iyileştirmeyi de hedefler.

Bu amaç ve hedefler doğrultusunda aşağıdaki ilkeleri benimser;

Enerji kullanımı, tüketimi ve verimliliği açısından uymakla yükümlü olduğu uygulanabilir yasal şartları ve diğer gereklilikleri takip ederek yerine getirmek,

Ürün ve hizmet alımında, yeni proje ve yatırımların gerçekleştirilmesinde çevresel etkileri, enerji verimliliğini gözetmek ve desteklemek,

Enerji performansını ve enerji verimliliğini düzenli olarak ölçmek ve sürekli iyileştirmek,

Enerji verimliliğinin arttırılması, sürdürülebilir kılınması, kuruluş genelinde enerji bilincinin geliştirilmesi için çalışanları eğitmek ve gerekli kaynakları sağlamak.